Trang nhất » Tin Tức » Tài nguyên » Sáng kiến kinh nghiệm

Sáng kiến kinh nghiệm của cô giáo Hằng và Thảo

Thứ ba - 22/10/2013 14:43
Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua “Dạy tốt và học tốt” trong từng giai đoạn, Ngành Giáo dục đã phát động nhiều phong trào thi đua. Cùng với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” từ năm 2006” và “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được triển khai từ năm 2007. Năm học 2008-2009, với chủ đề “ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính” và triển khai phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện học sinh tích cực” là năm học đầu tiên trong các trường tiểu học, phổ thông triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định 443/QĐ-SDDĐT ngày 19/8/2008 của Sở giáo dục và đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013.
ĐỀ TÀI:
MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG VIÖC  CHØ §¹O  THỰC HIỆN
PHONG TRÀO THI ĐUA “XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” – ë TRƯỜNG TIỂU HỌC HỢP thµnh, HUYÖN Y£N THµNH
 
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Thực  hiện lời dạy của Bác Hồ “ Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua “Dạy tốt và học tốt” trong từng giai đoạn, Ngành Giáo dục đã phát động nhiều phong trào thi đua. Cùng với cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” từ năm 2006” và “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được triển khai từ năm 2007. Năm học 2008-2009, với chủ đề “ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới quản lý tài chính” và triển khai phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện học sinh tích cực” là năm học đầu tiên trong các trường tiểu học, phổ thông triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và quyết định 443/QĐ-SDDĐT ngày 19/8/2008 của Sở giáo dục và đào tạo về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” giai đoạn 2008 – 2013.
     Công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường được triển khai sâu rộng đạt hiệu quả, chất lượng cao, đã tạo ra một xã hội học tập, một phong trào toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
     Với sự phấn đấu kiên trì, bền bỉ sáng tạo của nhà trường trong những năm qua nhà trường đã vinh dự được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen, nhiÒu Bằng khen, Giấy khen của các cấp , tỉnh, huyện trao cho tập thể và cá nhân của trường đạt thành tích xuất sắc trong các năm học.
    Trường Tiểu học Hîp Thành là một đơn vị đã đạt chuẩn quốc gia, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học đầy đủ. Thực hiện dạy học 2 buổi/ngày và có đủ giáo viên dạy các môn chuyên, tự chọn: Mỹ thuật, Âm nhạc, Anh văn, Tin học. Việc thực hiện phong trào này sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện theo mục tiêu giáo dục đề ra. Các phong trào thi đua dạy tốt học tốt luôn được hưởng ứng tích cực, các hoạt động văn nghệ, thể dục – thể thao đều mạnh mẽ, cảnh quan trường luôn đảm bảo xanh – sạch – đẹp. Thầy cô, học trò đoàn kết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau.
   Vậy mà ý thức một số rất ít dân cư sống quanh trường còn thấp, thường xuyên vứt rác thải trộm vào gần ngoài tường rào của Nhà trường, làm ảnh hưởng đến môi trường học tập và môi trường giáo dục học sinh. Trong giảng dạy  còn một ít Giáo viên dạy học ngại sử dụng đồ dùng dạy học, còn nặng về thuyết trình, không phát huy được năng lực của học sinh, chưa tạo cơ hội cho các em tích cực trong học tập; Bản thân học sinh, thiếu tự tin, không mạnh dạn trong sinh hoạt vui chơi, học tập, một số em, tinh thần thái độ học tập chưa đúng dẫn tới kết quả học tập chưa cao; Một số ít phụ huynh  công giáo thiếu sự phối kết hợp trong việc giáo dục; Các đoàn thể tại địa phương thiếu sự quan tâm, phối hợp.
     Năm học 2012 – 2013 trường Tiểu học Hợp Thành có 17 lớp với 469 học sinh, tổng số cán bộ giáo viên công nhân viên của trường là 35 đồng chí; trong đó: quản lý: 2 đồng chí; giáo viên: 30 ; nhân viên hành chính: 3; đảng viên: 20 đồng chí; trình độ chuẩn là 30/30 trong đó trên chuẩn là 26 đồng chí; biên chế; 32 đồng chí. Trường có diện tích 8813m2 với 19 phòng học kiên cố và 1 phòng học bán kiên cố. Nhiều năm liền trường liên tục được công nhận là tập thể lao động động xuất  sắc vµ tËp thÓ tiªn tiÕn
    Phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”  là cơ sở quan trọng để trường Tiểu học HîpThành đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nâng cao chất lượng dạy và học. Mục tiêu là phải huy động được sức mạnh tổng hợp trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện; “học sinh tích cực” là tất cả học sinh được tham gia các hoạt động trong nhà trường một cách chủ động, được bộc lộ quan điểm, rèn luyện các kỹ năng và hình thành quan hệ tốt trong giao tiếp với thầy cô và bạn bè, giáo dục truyền thống lịch sử và văn hoá, khi đưa vào trường học, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Từ đó, chúng tôi chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm trong việc  tiếp tục  thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, nhằm làm thay đổi về nhận thức và thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt trong Nhà trường, ngày càng đảm bảo hơn về chất lượng và đúng với ý nghĩa của phong trào thi đua.
II. NHỮNG BIỆN PHÁP GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
   1. Cơ sở lý luận của vấn đề:
      Thực hiện chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008 phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và Kế hoạch số 307/KH-BGDĐT ngày 22/7/2008 triển khai thực hiện phong trào; Chỉ thị số 47/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND Huyện Yên Thành và kế hoạch 569/KH-PGD&ĐT ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Thành;
      Thực hiện Chỉ thị số 4899/CT-BGDĐT ngày 04 tháng 8 năm 2009 của Bộ GD&ĐT, về những nhiệm vụ trong tâm năm học 2009-2010; Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 13/08/2009 của UBND Tỉnh Nghệ An; Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND Huyện Yên Thành; công văn số 476/PGD&ĐT-TH của Phòng giáo dục & đào tạo Yên Thành v/v hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ năm học 2009-2010 đối với Giáo dục Tiểu học;
     Sau khi nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về nhiệm vụ năm học và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, việc xác định vấn đề dựa trên các cơ sở lý luận:
       Thứ nhất: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” với 5 nội dung là một phong trào thi đua nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, tạo môi trường giáo dục khuyến khích học tập và dạy học hiệu quả, thực hiện giáo dục toàn diện, đặc biệt nhấn mạnh giáo dục nhân cách văn hóa Việt Nam và coi các em học sinh chính là những người giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử Việt Nam cho cộng đồng xã hội. “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” đặc biệt coi trọng vai trò chủ thể của học sinh, coi trọng các mối quan hệ thân thiện giữa con người với môi trường, cộng đồng, giữa con người với con người; đồng thời coi trọng việc góp phần bảo tồn, phát triển văn hóa dân gian; tôn trọng và giữ gìn các di tích lịch sử, văn hóa cách mạng.
        Thứ hai: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là sự cụ thể hóa của yêu cầu “Dạy tốt, học tốt” trong hoàn cảnh hiện nay. Dạy tốt không chỉ là hoạt động của các cá nhân giáo viên, mà còn là hoạt động của tập thể thầy cô, sự tham gia của gia đình, đoàn thể vào quá trình sư phạm, là tạo môi trường thân thiện cho các em. Dạy tốt không chỉ là nói cho các em nghe, chỉ cho các em làm mà còn tạo điều kiện cho các em nói, để các em tự đề xuất việc cần làm và tự làm. Dạy và học tốt không chỉ là dạy qua sách vở, mà còn qua thực hành, không chỉ hiểu biết mà còn làm, thực hành kĩ năng sống, tìm hiểu các di tích lịch sử, văn hóa. Dạy tốt, học tốt không chỉ có thầy cô là người dạy, mà chính các em, qua các hoạt động tích cực trong học tập, hoạt động tập thể, hoạt động xã hội mà giúp nhau tự trưởng thành, tự rèn luyện. Các em học sinh không chỉ là đối tượng cần được giáo dục mà thông qua hoạt động tích cực của các em, các em chính là những người nuôi dưỡng và phổ biến văn hóa dân tộc, truyền thống cách mạng của đất nước.
          Thứ ba: Yếu tố quyết định thành công của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” là lòng quyết tâm, nhận thức đầy đủ, tinh thần trách nhiệm cũng như năng lực giáo viên ngày càng được nâng cao và sự đồng lòng tham gia của mỗi cán bộ, giáo viên, đoàn viên công đoàn trong nhà trường.
          Thứ tư:  Yêu cầu đó được thể hiện:
   - Cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đao đức Hồ Chí Minh” Năm học 2008-2009, với chủ đề “Nâng cao chất lượng dạy và  học, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy”; Năm học 2009-2010, được xác định là "Năm học đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục"
   - Có sự ủng hộ và quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự tham gia tích cực của các lực lượng xã hội.
   - Có cơ sở vật chất tối thiểu đảm bảo cho các hoạt động và sinh hoạt của giáo viên, học sinh phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, đặc biệt là công trình vệ sinh, nước sạch có đủ để phục vụ.
  - Chúng tôi có kế hoạch hành động, triển khai phong trào gắn kết với việc thực hiện kế hoạch năm học, với các mục tiêu cụ thể, giải pháp khả thi, huy động được toàn bộ lực lượng của nhà trường cùng thực hiện trên cơ sở có sự phân công trách nhiệm từng thành viên, đoàn thể rõ ràng. Kế hoạch xây dựng, có sự tham gia đóng góp của các thành viên, không mang tính áp đặt. Có sự vận dụng linh hoạt về thời lượng, nội dung, cách thức tổ chức để đảm bảo thực hiện hài hòa giữa các hoạt động học tập, vui chơi, chăm sóc các di tích lịch sử, văn hóa ở mỗi địa phương.
  - Xây dựng môi trường thân thiện trong từng gia đình, trong đó mọi thành viên đều yêu thương và tôn trọng lẫn nhau; người lớn cần gương mẫu về cách sống, làm việc, nói năng và hành vi ứng xử;
     2. Thực trạng của vấn đề:
     Căn cứ vào mục tiêu của phong trào thi đua là: Huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương và đáp ứng nhu cầu xã hội; Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội  một cách phù hợp và hiệu quả. 
     Như vậy, để đạt được mục tiêu của phong trào, thì công tác tuyên truyền để cho mọi người, mọi nhà, mọi ngành có nhận thức sâu rộng là một việc làm rất cần thiết và hết sức quan trọng và cũng không ít khó khăn. Nội dung tuyên truyền cần vừa làm rõ ý nghĩa, vừa có tính thuyết phục, vừa có tác dụng, vừa giới thiệu kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm học, hàng tháng của nhà trường, của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, của Đội TNTP Hồ Chí Minh và sự phối kết hợp với các lực lượng ngoài Nhà trường.
    Phải làm sao cho các em học sinh cảm thấy “mỗi ngày đến trường làm một ngày vui” và việc học tập của học sinh, việc dạy của thầy cô sẽ hiệu quả hơn. Đó chính là những yếu tố quan trọng để học sinh gắn bó với trường lớp, góp phần hạn chế học sinh bỏ học và hoàn thành phổ cập giáo dục.
    Với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương cùng với mục tiêu của phong trào này, cần phải làm thế nào để thực hiện về năm yêu cầu và năm nội dung của phong trào thi đua “ xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” những vấn đề cấp thiết và lâu dài phải giải quyết, từ đó, xác định lộ trình từ năm 2008 đến năm 2013 và của năm học đầu tiên triển khai phong trào này.
 3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề
           3.1.  Công tác tuyên truyền
         - Căn cứ các văn bản đã hướng dẫn, tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương để được sự chỉ đạo của địa phương đưa phong trào này vào cuộc, giúp nhà trường thực hiện có sự gắn kết phối hợp các ban ngành đoàn thể của địa phương. Nhà trường phô tô các văn bản chỉ thị gửi cho cấp uỷ, chính quyền địa phương, đoàn TN Xã mở hội nghị để  cho mọi người cùng tham gia.
       - Đối với nhà trường, triển khai cụ thể mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/7/2008; Kế hoạch số 2999/SGD-ĐT-GDTrH ngày 26 tháng 8 năm 2008; Kế hoạch 569/KH-PGD&ĐT triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”ngày 03 tháng 10 năm 2008 của Phòng GD&ĐT Yên Thành đến toàn thể cán bộ, giáo viên nắm vững ý nghĩa thiết thực của phong trào thi đua, tạo ra sự đồng thuận về mặt tư tưởg của cấp uỷ Đảng, ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể, sự nhất trí đồng tình trong nhận thức của cán bộ ,phụ huynh và học sinh.
    - Thành lập Ban chỉ đạo.
     Phân công cho cán bộ giáo viên phụ trách từng mảng cụ thể .
       Rà soát đánh giá theo từng nội dung của chie thị 40/2008/CT-BGDĐT .
      Xây dựng các kế hoạch triển khai  phù hợp với tình hình của địa phương.
      Để phong trào mang tính khả thi và có hiệu quả tốt, ngay từ đầu năm học 2012 - 2013 nhà trường đã tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên và học sinh trong toàn trường tiếp tục ký cam kết, đăng ký thi đua thực hiện phong trào này. Đồng thời trong ngày khai giảng và Đại hội phụ huynh đầu năm học, nhà trường tuyên truyền các bậc phụ huynh, bởi phụ huynh học sinh là lực lượng không thể thiếu đối với công tác giáo dục của nhà trường.
     3.2. Các nội dung của phong trào
      a. Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp
     Đây là một công việc mà bất kỳ một trường học nào, cũng quan tâm làm thế nào để tạo cảnh quan sư phạm, có cây xanh bóng mát cho học sinh vui chơi và đảm bảo môi trường học tập cho học sinh xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện. Vì vậy, chúng tôi xác định cần phải phân công trách nhiệm trong học sinh, giáo viên, các tổ chức công đoàn, đoàn TN, Đội TNTPHCM. Nhà trường, làm việc với ban đại diện cha mẹ học sinh (ĐDCMHS), đầu tư sữa chữa, hỗ trợ…những vấn đề nào cần giải quyết trước, sau cho thật hợp lý.
    - Tổ chức họp trong Ban đại diện cha mẹ học sinh và các Ban Chi hội của lớp, trao đổi bàn bạc trên tinh thần dân chủ, mua thêm cây xanh, xây bồn hoa, tu sữa lại phần sân bị hỏng nền, làm sân tập thể dục cho học sinh, trang  trí các lớp học, xây hố đổ rác thải trong trường . Tiếp tục quy hoạch trồng cây có bóng mát, cây cảnh ,bồn hoa thảm cỏ trong sân trường. mỗi lớp học đều có một bồn hoa ghi tên lớp ở khu vực đó để được chăm sóc.
      - Kiểm tra và khắc phục các vòi nước trong buồng tiêu, tiểu của khu nhà vệ sinh học sinh, giáo viên, có xà phòng cho học sinh rửa tay sau khi tiểu, tiện xong.
     - Nhà trường cùng với Ban điều hành xóm, ban Ban đại diện cha mẹ học sinh đến những nhà dân xung quanh trường, làm công tác tuyên truyền, vận động, khai thông mương, rãnh thoát nước, xử lý rác thải hợp lý, giúp Nhà trường trong việc giữ gìn vệ sinh, đảm bảo môi trường cho các em học tập.
   - Khẩu hiệu tuyên truyền: “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” và “Mỗi  thầy giáo, cô giáo là một  tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” ngoài ra, trong mỗi lớp học có góc học tập, có khẩu hiệu riêng, tạo sự gần gũi, ấm áp, thân thiện.
    - Đối với học sinh và giáo viên:

 
 

    + Xây dựng lớp học thân thiện, giữ vệ sinh khuôn viên trường, tổ chức để học sinh trồng cây vào dịp đầu xuân,  chăm sóc các bông hoa cây cảnh  thường xuyên.
 
 

 + Vệ sinh phòng học, thoáng mát, đủ chỗ ngồi và bố trí thay đổi chỗ ngồi hợp lý.
+ Có biện pháp an toàn trong mọi hoạt động của trường
+ Tổ chức cho học sinh tập huấn, ngoại khóa cho học sinh về phong cách tự giác khi đi đại tiện, tiểu tiện, phương pháp vệ sinh sạch sẽ nhà vệ sinh, tích cực tham gia giữ vệ sinh các công trình công cộng, nhà trường, lớp học và cá nhân.
Các tiêu chí trên nhà trường đã đưa vào các tiêu chuẩn thi đua của các lớp, phát huy tính tự quản tự giác của học sinh trong việc xây dựng môi trường sạch đẹp của nhà trường, có bản đăng ký thi đua xây dựng lớp học thân thiện của từng lớp.
b. Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp học sinh tự tin học tập:
- Giáo viên đầu tư trong giảng dạy, tích cực trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Ngay từ đầu năm học chúng tôi đã đề ra biện pháp xây dựng mỗi khối lớp một mô hình về “xây dựng phong trào lớp học thân thiện, học sinh tích cực” làm nòng cốt cho từng khối lớp để từng tuần, tháng học kỳ ban chỉ đạo cùng với giáo viên tham gia bàn bạc, đúc rút kinh nghiệm đánh giá kết quả phong trào thi đua.
  - Xây dựng lớp học “thân thiện” đi đôi với  học sinh tích cực” tức là học sinh phải nổ lực tiếp thu bài giảng và tim f tòi những kiến thức liên quan phục vụ phạm vi trong bài học để liên hệ áp dụng vào thực tiển, đòi hỏi giáo viên phải có phương pháp giảng dạy tích cực, phaỉ hướng tới mục tiêu lôi cuốn sự tham gia của tất cả các học sinh để tăng thêm tính hiệu quả, sinh động trong giờ học.Chúng tôi đã rất chú trọng việc đổi mới đánh giá giờ dạy của giáo viên tập trung vào các yêu cầu như: Sự bố trí, sắp xếp hợp lý các đói tượng học sinh với nhau để thuận tiện cho việc quản lý , kềm cặp những học sinh yếu, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong học tập, một giờ học thân thiện, tích cực giúp chúng tôi đưa ra các tiêu chí sau:
- Tạo ra các tình huống vui tươi trong giờ dạy.
- Thể hiện sự quan tâm đến từng học sinh trong lớp
- Giảng giải rõ ràng                       
- Khuyến khích tính tự giác, tích cực của học sinh.
Người dự giờ cảm thấy giáo viên giảng dạy thật là nhiệt tình, thật là tâm huyết, rất chủ động rất nhẹ nhàng .
- Trong các tiết dạy luôn có tranh ảnh trang thiết bị phục vụ và phát huy mạnh đồ dùng dạy học tự làm với những vật liệu gần gũi thân thiết trong các hoạt động củng cố, thể hiện phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh, mạnh dạn chuyển lối dạy thụ động “thầy giảng, trò nghe” sang lối dạy “thầy tổ chức, trò hoạt động”.
 

 
 

 

 
 

 
Trong cả quá trình dạy học và giáo dục của các em, giáo viên phải thân thiện trong đánh giá kết quả rèn luyện, học tập của học sinh, đánh giá công bằng, khách quan không chạy theo thành tích, phải thân thiện với mọi loại trình độ học sinh, dạy sát đối tượng, phát hiện bồi dưỡng học sinh giỏi và ân cần dìu dắt học sinh yếu kém, không để em nào bị đối xử bất công, bị bỏ rơi ngoài trách nhiệm của lớp, của trường dẫn đến sự tự ti, chán học
- Tổ chức cho các em 15 phút cuối mỗi buổi học và tự học ở nhà, tạo không khí lớp học thoải mái, nhẹ nhàng, học sinh mạnh dạn đề xuất ý kiến, giáo viên giảng giải cho học sinh khi chưa hiểu bài hoặc những vấn đề còn vướng mắc, không có hiện tượng
pháp giúp đỡ học sinh yếu, học sinh có nguy cơ lưu ban trong năm học.

 
 

- Các tiết sinh hoạt tập thể vào thứ tư trong tuần, tổ chức lồng ghép cho các em sinh hoạt, vui chơi các trò chơi dân gian. Sinh hoạt Đội, Sao nhi đồng vào thứ bảy hàng tuần. Các hoạt động ngoại khoá được tổ chức theo chủ đề, chủ điểm, tham quan các khu di tích lịch sử nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu, khu di tích đền Phụng, Chùa Tạnh … 

 
 

 
 
 - Phát động hội thi “Làm đồ dùng dạy học”,  khuyến khích giáo viên thiết kế giáo án điện tử. Trường có nối mạng internet đến phòng học vi tính cho học sinh và các phòng làm việc để truy cập thông tin phục vụ cho việc dạy và học, học sinh tham gia thi giải toán trên mạng.
- Trường tổ chức giáo viên  đăng ký thi đua dạy  giáo án điện tử, hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu, thông tin phục vụ cho công tác. Thường xuyên dự giờ, thăm lớp, chia sẽ những kinh nghiệm cùng bạn bè đồng nghiệp, luôn giúp đỡ giáo viên trong giảng dạy.
- Học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, được học 2 môn tự chọn Anh văn, Tin học và các môn chuyên, giáo viên phát huy thế mạnh năng khiếu của học sinh. 

 
 

 
 
 c. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi, lành mạnh:
- Nhân các ngày lễ, Tết cổ truyền trong năm, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, chăm sóc đài tưởng niệm, khu di tích chïa  T¹nh .
- Tổ chức  các các trò chơi dân gian, như: chơi chuyền, cướp cờ, kéo co, nhảy bao bố, rồng rắn lên mây, bắn bi, ô ăn quan, chuyền chanh, , nhảy dây, bịt mắt bắt dê, , mèo đuổi chuột, nhảy sạp… Các trò chơi này đưa ngay vào nhà trường nhất là trường ở vùng nông thôn. Chúng tôi nghĩ không tốn kém nhíều thời gian, công sức cũng như tiền bạc mà chúng ta phải biết cách tổ chức và giáo viên phải biết cùng chơi với các em.  Trường chọn tiêu chí phấn đấu xây dựng gắn  trò chơi dân gian với sinh hoạt ngoại khoá, sinh hoạt Đội,  tổ chức cho học sinh thi các trò chơi dân gian, thi hát dân ca trong chi đội.

 
 


 
 

- Tổ chức hội thi cấp Trường:  Giải IOE cho học sinh khối ,3,4,5 .Thi giải Toán trên mạng cho học sinh khối 1,2,3,4,5 . Thi giao lưu Toán tuổi thơ,“Giữ vở sạch- Viết chữ đẹp”; Rung chuông vàng cho học sinh khối 4,5, Sưu tầm tranh ảnh Anh bộ đội Cụ Hồ, làm Báo tường nhân ngày 20/11, Tìm hiểu về Bác Hồ với quê hương Vĩnh Thành,  kể chuyện Bác Hồ; Thi văn nghệ nhân ngày 20/11, 26/3, thi vẽ tranh “Chiếc ô tô mơ ước” thi hát dân ca , thi kể chuyện về Bác Hồ…
- Thành lập đội tuyển tham dự hội khoẻ phù đổng cấp Huyện, Tỉnh, thành lập đội văn nghệ, Chúng tôi luôn quan tâm đến năng khiếu của học sinh trong các môn Nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, tập múa sân trường và tổ chức thi các trò chơi dân gian trong toàn trường.
- Tổ chức thi tìm hiểu về  di tích lịch sử, văn hoá …, đăng ký chăm sóc cây xanh, vườn trường, đài tưởng niệm của địa phương,  phù hợp với lứa tuổi các em.
 
. Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:
- Tạo cơ hội cho các em tham gia các hoạt động tập thể, thông qua đó, tổ chức giáo dục và rèn luyện cho học sinh kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, trong sinh hoạt.
- Thực hành vệ sinh răng miệng vào chiều thứ hai, triển khai thực hiện tốt an toàn giao thông, tuyên truyền phòng chống bệnh chân tay miệng , các bệnh thường gặp mùa hè như dịch tả, mắt học đường, giáo dục học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh … tai nạn giao thông,phòng chống đuối nước về mùa hè, tai nạn thương tích khác dưới các hình thức nhẹ nhàng, phù hợp lứa tuổi, thu hút học sinh tham gia một cách tự giác.
 - Hàng tuần, vào các buổi chào cờ, Trường tổ chức cho các em kể những câu chuyện ngắn  Bác Hồ, hát những bài hát,đọc những bài thơ ca ngợi Đảng, Bác Hồ thông qua từng câu chuyện bài hát, bài thơ đó nhằm giáo dục cho các em học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .
   Chỉ đạo đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức các buổi sinh hoạt, tự nêu những việc nào đã làm tốt, việc chưa tốt và nêu hướng khắc phục của bạn thân hoặc của bạn, để giúp đỡ nhau tiến bộ. Tuyên dương người tốt việc tốt , phê bình những em vi phạm khuyết điểm vào tiết chào cờ thứ 2 hàng tuần.
- Phát động các phong trào: “Bạn giúp bạn”; “ Cùng bạn đọc sách”; “Kính trọng lễ phép với người lớn tuổi và thầy cô”; “không nói tục chửi thề”; “Nói lời hay làm việc tốt” Từ đó, xây dựng cho học sinh kỹ năng ứng xử văn hoá, loại bỏ bạo lực và tệ nạn xã hội trong học đường: cách xưng hô lịch sự với bạn, với thầy cô và nhân viên trong trường; không nói tục, chửa thề; biết cám ơn, xin lỗi; thích đọc sách, báo, không sử dụng các đồ chơi gây nguy hiểm.
- Cán bộ, giáo viên trong đơn vị luôn gương mẫu trong cách ứng xử, nói năng nhẹ nhàng trong giao tiếp, không xúc phạm, nhục mạ học sinh, ăn mặc lịch sự và không hút thuốc, uống rượu bia trong giờ làm việc, không sử dụng điện thoại di động trong khi dạy . không đánh bài ăn tiền .
e. Học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương:
- Trường tổ chức cho các em, tưới và chăm sóc cho cây ở đài tưởng niệm của xã và khu di tích. Tổ chức cho các em thắp hương và tham quan  khu di tích “Chùa Tạnh, Đình Làng Phụng......”
- Tổ chức giáo dục truyền thống dân tộc, văn hoá và tinh thần cách mạng một cách hiệu quả cho học sinh. Thông qua, các buổi sinh hoạt ngoại khoá chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, liên hệ những hoạt động truyền thống của Nhà trường của địa phương xứng đáng là xã “Anh hùng”.
III. KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ PHỔ BIẾN ỨNG DỤNG VÀO THỰC TIỄN
Qua các năm triển khai và thực hiện phong trào thi đua tại đơn vị, đã đạt kết quả:
* Về nhận thức:
- Công tác tuyên truyền của Nhà trường, đã được sự hưởng ứng tích cực tới mọi lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường với nội dung thích hợp và huy động sự tham gia chủ động của giáo viên, học sinh, gia đình và cộng đồng.
- Làm thay đổi một số nhận thức còn tiêu cực trong công tác giáo dục, ngày càng có nhiều tổ chức tập thể cá nhân đã tham gia đóng góp ý kiến, hỗ trợ về tinh thần, vật chất, cùng Nhà trường đến thăm và động viên một số học sinh nghèo, tặng quần áo,  quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội chữ thập đỏ của nhà trường hoạt động có hiệu quả những khi học sinh ốm đau nằm viện, bị tai nạn rủi ro đều đến thăm và tặng quà cho các em. Có ý thức bảo vệ môi trường và có trách nhiệm cùng với Nhà trường trong công tác giáo dục.
- Phong trào thi đua, được các cấp, các ngành chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện, các Tổ công đoàn, các đoàn thể trong đơn vị trường học, quan tâm, bám sát theo những nội dung của phong trào.
- Mỗi thành viên có trách nhiệm trong việc thực hiện và kiểm tra phong trào thi đua một cách trung thực, tự giác, tham mưu đề xuất ý kiến trong quá trình triển khai, thực hiện phong trào và tổ chức các hoạt động phù hợp với thực tiễn địa phương, của nhà trường, nhằm làm cho chất lượng giáo dục ngày được nâng lên, đổi mới một cách mạnh mẽ.
- Giáo viên có nhiều cố gắng trong việc vận dụng, đổi mới phương pháp dạy học, luôn học hỏi và trao dồi về chuyên nghiệp vụ, có ý thức tự giác trong việc đăng ký tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Huyện, đăng ký thi đua, viết sáng kiến kinh nghiệm. Giúp đỡ học sinh học lực yếu kém, có biện pháp giảm thiểu học sinh lưu ban, học sinh bỏ học, vận động những học sinh đã bỏ học lại đến trường, cùng với Ban đại diện cha mẹ học sinh giúp đỡ những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
- Phong trào thi đua, làm cho học sinh cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một ngày  vui”, các em thích được giao lưu với các trường lân cận, ham thích được đến trường học tập, vui chơi, thích tham gia các hoạt động ở lớp, ở trường, phát huy tính  tích cực của học sinh thể hiện tinh thần hứng thú, tự giác, tự tin, chủ động, mạnh dạn và sáng tạo trong quá trình học tập và rèn luyện.
* Về kết quả việc thực hiện nội dung của phong trào
 Trường đã thành lập Ban chỉ đạo cấp trường do Hiệu trưởng làm trưởng ban và những người trong Hội đồng liên tịch nhà trường làm thành viên. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, có bảng phân công trách nhiệm rõ ràng, chương trình phù hợp với điều kiện ở cơ sở, có sự tham gia của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Căn cứ vào các tiêu chí đánh thực hiện 5 nội dung như sau:
- Xây dựng trường lớp, xanh, sạch, đẹp và an toàn:
+ Tu sữa lại nhà xe cho giáo viên và học sinh, làm lại 100 m2 sân trường, trồng thêm cây xanh, trang trí khẩu hiệu trong trường, các lớp học, trang trí góc kiến thức, cây xanh, dây leo trong từng lớp học.
+ Trường có phòng máy vi tính và được hòa mạng, xây dựng thư viện xanh, có tủ sách tham khảo, truyện phục vụ cho học sinh thực hiện tốt phong trào:“cùng bạn đọc sách”; Ban ĐDCMHS xây dựng vườn hoa, xây hố đổ rác thải mua sắm bổ sung trang thiết bị trường học, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, gần gũi với học sinh.
- Dạy và học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi của học sinh ở mỗi địa phương, giúp các em tự tin trong học tập:
+ Tổ chức các hoạt động dạy và học, các hội thi: tin học, thi giải toán trên internet, thi đố vui học tập…các hoạt động ngoại khoá được tổ chức với nội dung gần gũi, phong phú, phát huy vai trò tích cực của học sinh trong học tập, rèn luyện; Học sinh được tự do phát biểu, trao đổi với thầy, làm không khí giờ học sinh động hơn và thân thiện hơn.
+ Với quan điểm “dạy học lấy học sinh làm trung tâm”. Từ đó, phát huy được tính tự giác, tích cực trong học tập của các em. Tổ chức cho học sinh tự làm đồ dùng học tập đê phục vụ chính mình (có trong tiêu chí thi đua của Nhà trường về đồ dùng học tập của học sinh và đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên)
+ Hội thi “ Làm đồ dùng dạy học” giáo viên hưởng ứng tích cực và tự làm đồ dùng dạy học có giá trị sử dụng cao để tham gia dự thi trong năm học, giáo viên thiết kế giáo án điện tử trong năm học này: 28 tiết và tổ chức hình thức dạy bằng giáo án điện tử
+ Trường có nối mạng internet để truy cập thông tin phục vụ cho việc dạy và học, đặc biệt là tham gia thi giải toán trên mạng internet cấp trường trên 168 em và tham dự cấp Huyện 34 em, dự thi IOE cấp trường 59 em, cấp huyện là 30 em. Có 6 em dự thi giao lưu toán tuổi thơ cấp huyện.
+ Giáo viên không còn hiện tượng gõ thước hoặc lớn tiếng với học sinh, trong công tác chủ nhiệm, điều tra, nắm chắc hoàn cảnh gia đình của các em và thường quan tâm chú ý đến những học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ, động viên các em kịp thời, không có hiện tượng phân biệt đối xử cũng như hạn chế việc phê bình học sinh trước lớp.
- Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh:
+ Các hoạt động thể dục, thể thao đã tổ chức tốt và thường xuyên thu hút sự tham gia của học sinh, giáo viên. Các trò chơi dân gian, được các em vui chơi làm cho không khí giờ chơi mang tính tập thể, gần gũi và thân thiện hơn.
+ Học sinh tham gia xây dựng góc học tập, được trưng bày sản phẩm bài vẽ đẹp, bài văn hay, chữ viết đẹp…của mình ở lớp, được tham gia đề xuất ý kiến của mình trong hộp thư “điều em muốn nói”. Duy trì thường xuyên phong trào: Chúng em kể chuyện Bác Hồ vào sáng thứ hai, sưu tầm các bài hát dân ca, thi báo ảnh, báo tường được các em hưởng ứng tham gia hào hứng.
+ Trong năm học, tổ chức các hoạt động lớn như: rước đèn Trung thu; văn nghệ mừng Đảng - mừng Xuân; thi vẽ tranh, làm báo tường nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, kể chuyện truyền thống anh bộ đội Cụ Hồ nhân ngày 22/12 và làm báo ảnh; thi các trò chơi dân gian nhân ngày 8/3; thi “chúng em kể chuyện Bác Hồ” nhân ngày sinh nhật Bác 19/5, được các em học sinh và các bậc phụ huynh hưởng ứng và đánh giá chất lượng các hoạt động có chiều sâu.
- Rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh:
+ Phát động được nhiều phong trào, nhiều hội thi, từng bước giáo dục cho học sinh kĩ năng ứng xử có văn hóa trước một số tình huống trong học tập, trong sinh hoạt, có thói quen làm việc và hoạt động theo nhóm, giáo dục việc rèn luyện sức khỏe, rửa tay bằng xà phòng phòng chống tai nạn giao thông và các tai nạn khác.
+ Chúng tôi luôn chú trọng đến công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, dạy cho các em biết cách sống tốt, sống khoẻ thông qua các hoạt động. Đối với giáo viên, cũng thận trọng trong cách ứng xử, giao tiếp với học sinh nhưng luôn tạo sự gần gũi, ấm áp như người một người mẹ lúc ở nhà.
- Học sinh tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa ở địa phương:
+ Căn cứ vào tình hình của địa phương, nhà trường cho các em làm công tác vệ sinh, chăm sóc vườn hoa, thắp hương đài tưởng niệm của Xã Hîp Thành, chăm sóc khu di tích . Thông qua hoạt động này, giáo dục các em về truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.
 
 
 

 
 

 

 
 

 
+ Các em có tinh thần, thái độ tham gia đúng đắn với những việc mình đã làm qua phong trào này, có trách nhiệm với phong trào: “đền ơn đáp nghĩa”; “uống nước nhớ nguồn”.
Qua ba năm triển khai thực hiện phong trào thi đua, Trường Tiểu học Hîp Thành, được BCĐ phong trào thi đua cấp Huyện kiểm tra đánh giá kết quả:
- Năm học2009 -2010: Được đánh công tác triển khai, quy trình thực hiện theo các văn bản hướng dẫn có tính linh hoạt sáng tạo.   Xếp loại: Tốt
- Năm học 2010-2011: Được đánh giá của BCĐ cấp Huyện dựa trên phụ lục 2 , với Tổng số điểm: 96,5 - Xếp loại: Xuất sắc-
Năm học 2011 - 2012: Được đánh giá của BCĐ cấp Huyện dựa trên phụ lục 2 , với Tổng số điểm: 98,5 - Xếp loại: Xuất sắc
* Một số chỉ tiêu cơ bản đối chiếu với năm học 2009-2010 và qua hai năm triển khai thực hiện phong trào
 
Nội dung Năm học
2009-2010
Năm học
2010-2011
Năm học
2011-2012
Tổng số học sinh 476/17 lớp 475/17 lớp 443/17 lớp
Sĩ số học sinh/lớp 28 27 27
Hoàn thành CTBTH 100% 100% 100%
Hiệu quả đào tạo 98.5% 98,8% 99%
Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 100% 98,8% 100%
Duy trì sĩ số 100% 100% 100%
HK:THĐĐ 4 nhiệm vụ 100% 100% 100%
HS lên lớp thẳng 98,9% 99% 99%
HSTT và HSXS 60-65% 67% 69.2%
Học sinh giỏi cấp Tỉnh
Và giải toán trên internet
3 2 em 3 em 
Học sinh đạt giải VCĐ cấp Huyện trở lên và tham gia cuộc thi Chữ Viết đẹp  4 em    
Hội khoẻ phù đổng - TDTT     16
Tỷ lệ GV trên chuẩn 18/21 - 85% 18/21 - 85% 18/21 - 85%
GV dạy giỏi cấp Tỉnh   1 1
GV dạy giỏi cấp Huyện 2 2 3
SKKN  đạt cấp Huyện trở lên 4 4  
Phong trào thi đua: “Xây dựng THTT-HSTC” Thực hiện tốt về công tác triển khai thực hiện Xếp loại: Tốt Thực hiện tốt về công tác triển khai thực hiện Xếp loại: xuất sắc BCĐ Huyện đánh giá (90,5 điểm) XL: Xuất sắc
                        Với những kinh nghiệm mà chúng tôi đã triển khai thực hiện trong các năm qua, đối với trường chúng tôi, là một đơn vị đã đạt chuẩn quốc gia, và nhiều năm liền là đơn vị Tập thể lao động Xuất Sắc cấp Tỉnh, được Thñ t­íng chÝnh phñ tặng  B»ng  khen, trường tiên tiến cấp huyện nên việc triển khai thực hiện phong trào này gặp nhiều thuận lợi và tiến độ đạt nhanh hơn. Nhưng không vì thế mà chủ quan, chúng tôi luôn bám sát 5 nội dung thực hiện phong trào này được lồng ghép cùng với các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
Công tác động viên, khen thưởng trong từng hoạt động, hội thi, phong trào phải luôn kịp thời và có đánh giá công bằng, khách quan. Luôn biết lắng nghe ý kiến đóng góp từ các cấp chỉ đạo, từ cha mẹ học sinh, các tổ chức đoàn thể, bạn bè đồng nghiệp, nắm bắt kịp thời những tâm tư tình cảm của học sinh, để thực hiện có hiệu quả về nội dung và mang tính thuyết phục trong cộng đồng. Từ đó nhận được sự quan tâm, chia sẽ và đóng góp rất nhiều cho nhà trường.
Với chúng tôi, trường học thân thiện phải là nơi mà mọi thành viên đều là bạn bè, là đồng chí, là anh em; giáo viên nêu cao tinh thần “càng yêu người bao nhiêu, càng yêu nghề bấy nhiêu”; mọi hoạt động giáo dục trở nên nhẹ nhàng, vui tươi, hấp dẫn mọi người, nhất là người học; trường học gắn bó mật thiết với địa phương, và có chất lượng giáo dục toàn diện với hiệu quả giáo dục không ngừng được nâng cao. Cần phải phát huy tích cực phong trào này, vì nó làm cho phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” phát triển mạnh mẽ trong các đơn vị trường học. Đối với trường đã đạt rồi, thì cần xây dựng hoàn thiện hơn, phong phú hơn, phải làm sao, mỗi ngày các em không được đến trường là cảm thấy nhớ, thấy tiếc, luôn có ý thức xây dựng lớp học là nhà, trường học của mình là trung tâm văn hoá. Đối với các trường chưa đạt, chúng ta dựa trên điều kiện của địa phương mình, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào cho hợp lý. Xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” không phải là điều quá mới mẻ. Nói như vậy là bởi vì: khoảng vài năm trở lại đây, cùng với việc đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, Bộ GD-ĐT đã nhấn mạnh đến việc yêu cầu học sinh phát huy tính chủ động, tham gia trong các hoạt động giảng dạy của giáo viên. Vì thế, phong trào “trường học thân thiện, học sinh tích cực” thực ra là sự phát triển một hoạt động đã triển khai từ trước đó ở mỗi trường học.
     Các nội dung và biện pháp tiến hành trong đề tài này, đã được các đơn vị bạn trong Huyện, ngoài Huyện học tập và áp dụng trong đơn vị, mang lại kết quả cao. Trường Tiểu học HîpThành, là một đơn vị được điển hình trong năm học 2010-2011 và 2009-2010, được UBND Huyện chọn là đơn vị điển hình trong phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” và “Xây dựng trường học thân thiên, học sinh tích cực”
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM HỌC 2013-2014 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO TRONG VIỆC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA XÂY DỰNG “ TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN - HỌC SINH TÍCH CỰC”.
- Tiếp tục chỉ đạo, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, các bậc phụ huynh và các đoàn thể trong địa phương về tiêu chuẩn trường học thân thiện học sinh tích cực bằng nhiều hình thức.Tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động trường học thân thiện học sinh tích cực. Tổ chức hội thảo, sinh hoạt ngoại khoá, các buổi sinh hoạt tập thể , hoạt động ngoài giờ lên lớp để nêu các tấm gương về người tốt việc tốt, các tập thể điển hình trong phong trào thi đua trường học thân thiện học sinh tích cực.
- Tập trung chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên tích cực đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới việc tổ chức coi thi, chấm thi, kiểm tra đánh giá học sinh chính xác để thúc đẩy việc học tập của học sinh .
- Trong sinh hoạt tổ, khối chuyên môn các giáo viên phải đăng ký ít nhất một tiết dạy theo hướng đổi mới phương pháp dạy học để đồng nghiệp dự giờ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Những tiết dạy tốt được ghi hình để làm tài liệubồi dưỡng đổi mới phương pháp dạy học cho giáo viên. Phấn đấu năm học 2013-2014 có 4- 6 GV dạy giỏi cấp huyện có 1-2 GV dạy giỏi cấp tỉnh .
- Trong quá trình dạy học giáo viên phải nắm vững kiến thức, kỷ năng, phát huy vai trò chủ đạo, tổ chức quá trình học tập của học sinh, giáo dục thái độ tích cực, tinh thần chủ động, sáng tạo trong trong học tập và rèn luyện kỷ năng . Bài soạn phải đổi mới Phương pháp dạy học, phải thể hiện bài dạy phù hợp với đối tượng khá, giỏi, học sinh yếu. Hệ thống câu hỏi phải phát huy trí lực và phù hợp với khả năng tiếp thu của học sinh. Rèn cho học sinh phương pháp học tập hiệu quả, dạy học sát đối tượng , chú ý quan tâm bồi dưỡng học sinh khá,  giỏi và giúp đỡ học sinh yếu, kém, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ngay trong từng giờ học, buổi học.
- Tiếp tục chỉ đạo các buổi sinh hoạt tập thể, các giờ học hoạt động ngoài giờ lên lớp,  các buổi rung chuông vàng, hái hoa chất lượng , thi các trò chơi dân gian trong các lớp với nhau .
- Tổ chức có hiệu quả tiết chào cờ đầu tuần tuyên dương người tốt việc tốt, kể những câu chuyện về Bác hay hát nhữnh bài hát về Đảng, Bác Hồ kính yêu.
- Thực hiện tốt chương trình đưa tiếng hát đân ca vào trường học, tổ chức thi hát dân ca trong trường .
- Tiếp tục chỉ đạo CBGV, HS thực hiện tốt xây dựng trường, lớp,  xanh, sạch, đẹp- an toàn. Hàng năm vào dịp đầu xuân trồng thêm cây xanh, cây bóng mát, cây cảnh và chăm bón các bồn hoa thảm cỏ. Tạo cho HS có thói quen biết giữ vệ sinh sạch sẽ nơi công cộng , biết vệ sinh cá nhân và có thói quen thường xuyên rửa tay bằng xà phòng. - Từng bước tham mưu với địa phương để thay thế bàn ghế mới cho học sinh theo đúng chuẩn quy định  thông tư 26 của bộ giáo dục và đào tạo. Tham mưu với lãnh đạo địa phương để xây dựng bổ sung thêm cơ sở vật,  chất đảm bảo điều kiện để tổ chức lớp học bán trú cho học sinh. Nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh làm tốt công tác xã hội hoá giáo, tuyên truyền đến tận các bậc phụ huynh về ích lợi của lớp học bán trú, tổ chức họp phụ huynh và đăng ký học lớp bán trú. Vận động phụ huynh ủng hộ ngày công, để làm sân bóng đá mi ni cho học sinh .
- Tiếp tục rèn luyện kỷ năng ứng xử,  kỷ năng sống vào trong cuộc sống hàng ngày, có thói quen và kỷ năng làm việc một cách tự giác, rèn luyện luyện sức khoẻ , có ý thức bảo vệ sức khoẻ, phòng chống tai nạn giao thông, tai nạn đối nước và các tai nạn thương tích khác. Phòng chống bệnh tiêu chảy, bệnh chân tay miệng, bệnh sốt xuất huyết, các bệnh về mắt, bệnh cúm gia cầm H5 N1 và H9 N7.
- Rèn kỷ năng ứng xử văn hoá, chung sống hoà bình, phòng ngừa bạo lực và các tệ nạn xã hội.
- Tiếp tục tham gia các hoạt động văn nghệ, thi hát dân ca trong trường học thể dục thể thao, các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi giải trí phù hợp với đối tượng học sinh Tiểu học.
- Phát động cho CBGV và học sinh tham gia tìm hiểu về lịch sử xã nhà nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập xã, chăm sóc và bảo vệ đài tưởng niệm và các di tích lịch sử. Học sinh có thói quen  thắp hương đài tưởng niệm vào sáng thứ 2 hàng tuần.
- Trong năm tới 2013- 2014 trường phấn đấu và đăng kí đạt được danh hiệu “ Trường học thân thiện – học sinh tích cực ”. Những năm tiếp theo trường giữ vừng và phát triển hơn về các nội dung đã đạt được.
  Trên đây là một số kinh nghiệm đã được thực hiện trong những năm qua về việc “ xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực”. Bài viết chắc chắn còn nhiều thiếu sót kính mong hội đồng khoa học các cấp góp ý để bài viết được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn!
                                                                      Hợp thành, ngày 12 tháng 4 năm 2013
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

Video

Loading the player...

Hình ảnh

Ứng dụng tiện ích

Liên kết website

Thành viên

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 3

Hôm nayHôm nay : 32

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 947

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 132607

may loc nuoc
thi cong QC
Bluesky